Top Page

بانکداری : visa electron ---> 1 بینگو

بانکداری : visa electronVisa Electron : (کارت اعتباری) کارت اعتباری ویزا الکترون یک روش پرداخت جهانی، تقریبا در همه جا پذیرفته است. پرداخت با این حال نیاز است که دارایی خود را در زمان انتقال خود را در دسترس هستند.