Top Page

بانکداری : visa electron

0 نتایج: از کشورها United states

بانکداری : visa electron    Visa Electron : (کارت اعتباری) کارت اعتباری ویزا الکترون یک روش پرداخت جهانی، تقریبا در همه جا پذیرفته است. پرداخت با این حال نیاز است که دارایی خود را در زمان انتقال خود را در دسترس هستند.